Edictes del BOP

bop
Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4487 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Delegació de competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1703 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença responsable i del benestar animal
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 1029 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Licitació per l'explotació del servei de bar-restaurant-botiga centre cívic l'Escola de Riumors
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 624 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 18-0 Edicte: 404 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9349 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Exposició pública del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de la concessió per a l'ús i explotació com a bar-restaurant-botiga del centre cívic l'Escola de Riumors
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9317 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Aprovació inicial de modificació i creació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7279 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2023 del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7268 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Informació pública d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable per implantar obres pròpies d'una activitat ramadera ja establerta en el municipi
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6279 AJUNTAMENT DE RIUMORS - Delegació de competències als regidors i les regidores